Veilig Sport Klimaat

Verenigingscontactpersoon (VCP) & een sportveilig klimaat bij SF Deinum

Op deze pagina kun je meer informatie vinden omtrent het sport veilige klimaat bij SF Deinum. Hieronder staat een korte introductie na aanleiding van de algemene ledenvergadering in 2018, waar de eerste aftrap is gegeven. 

Allereerst het belangrijkste; heb je behoefte aan een onafhankelijk en luisterend oor binnen de vereniging? Zoek dan contact met een van onze vertrouwens contact personen. Zij helpen je verder en kunnen je waar nodig in contact brengen met professionals buiten onze vereniging. De contactgegevens staan hiernaast vermeld. 

Goed om te weten: Het bestuur zal te allen tijde op de hoogte worden gesteld wanneer er contact wordt gezocht met een VCP. Maar, als jij dat niet wilt geeft de VCP je naam daarbij niet door!

____________________________

Aanloop

Binnen het bestuur was al langere tijd de wens om beleid te maken op het gebied van een sport veilige omgeving en alles wat daar mee te maken heeft. Om daar een begin mee te maken is Els Hiemstra benaderd voor de functie van VCP. Els is daarvoor op training geweest en heeft tijdens die vergadering in 2018 een introductie gegeven. Inmiddels hebben we met Willeke van der Plas een tweede VCP binnen de vereniging, en heeft ook Willeke inmiddels de training van het NOC-NSF gevolg.  Hiernaast lees je hoe ze te bereiken zijn. 

Om verder handen en voeten te geven aan dit onderwerp is er een werkgroep in het leven geroepen. Uiteraard maken beide VCP’s daar onderdeel van uit. Op de vergadering in 2018 hebben Ingrid Le Fevre, Durk Schakel en Esther Miedema aangeven daar ook hun steentje aan bij te willen dragen. Later is Irma Pasma aangesloten. Tijdens de algemene ledenvergadering op 18 oktober is door laatstgenoemde het beleidsdodument gepresenteerd. Deze kun je hieronder lezen. 

____________________________

Beleid
 

Beleid Veilig Sportklimaat SF Deinum

 

Doelstelling

Doelstelling van dit beleidsdocument is dat aan alle leden van SF Deinum de gelegenheid wordt geboden hun sport uit te oefenen binnen een veilig sportklimaat.
Onder een veilig sportklimaat wordt verstaan:

· prettige sociale omgang en sportieve sfeer

· geen misbruik van (machts)positie

· geen pestgedrag

· geen buitensluiting van individuen of groepen

· geen (seksueel) grensoverschrijdend gedrag

 

In dit beleidsdocument zijn de kaders vastgelegd en de richtlijnen bepaald.

Afspraken en maatregelen

Om onze doelstellingen te kunnen – blijven – realiseren, zijn de volgende afspraken / maatregelen van toepassing (NB: een aantal wordt hieronder verder toegelicht):

· Vastleggen Gedrags- en omgangsregels

· ‘Veilig sportklimaat’ wordt standaard agendapunt op vergaderingen van bestuur, Technische Commissies (TC), Algemene Ledenvergadering (ALV) en ook op de verenigingswebsite

· Aanstellen vertrouwenscontactpersoon (VCP)

· Verklaring omtrent gedrag (VOG)

· Nieuwe vrijwilligers nemen kennis van het beleid over dit onderwerp bij SF Deinum

Gedrags- en omgangsregels
In de gedrags- en omgangsregels zijn afspraken vastgelegd waaraan wij ons als vereniging willen houden. Er wordt onderscheid wordt gemaakt tussen omgangsregels en gedragsregels. Omgangsregels betreffen afspraken die zijn gemaakt binnen onze vereniging. Gedragsregels zijn opgesteld door de sportbonden (i.s.m. sportkoepel NOC*NSF). Gedragsregels zijn anders dan omgangsregels, ze zijn afdwingbaar. Als één of meerdere gedragsregels worden overtreden, dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond. Waar nodig kunnen zelfs politie en justitie worden ingeschakeld.

 

Het streven is dat iedereen – ongeacht zijn / haar rol binnen de vereniging – onderstaande omgangs- en gedragsregels respecteert, onderschrijft en zich ernaar gedraagt.

 

Omgangsregels

 1. Bij SF Deinum accepteren en respecteren we de ander zoals hij / zij is
  Iedereen telt mee; geen discriminatie, pestgedrag of buitensluiting
 2. We respecteren de grenzen die de ander aangeeft
  Dat betekent ook: geen foto’s of opnames van elkaar maken als de ander dat niet wil
 3. We gaan zorgvuldig om met social media
  Geen negatieve posts over team- of andere clubgenoten en geen ongepaste foto’s / opnames
 4. We geven de ander geen ongewenste (seksueel getinte) aandacht
 5. We maken geen misbruik van onze evt. (machts)positie
 6. We respecteren elkaars spullen
 7. We verwachten van elkaar verantwoord gedrag (b.v. alcoholgebruik, rijgedrag)
 8. We doen we een dringend beroep op iedereen, die ongepaste situaties signaleert, deze te melden

 

Gedragsregels
Onderstaande punten zijn letterlijk overgenomen uit  ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’, zoals vastgesteld in de Blauwdruk Tuchtreglement Seksuele Intimidatie in de AV van NOC*NSF van 15 november 2011.

NB: als in onderstaande gedragsregels wordt gesproken over ‘begeleider’, dan wordt binnen onze vereniging met name bedoeld: trainer of coach / leider.

 

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens trainingen (stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de auto.
 8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke  honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Als de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

 

Vertrouwenscontactpersoon
Voor het geval er zich ongewenste situaties voordoen binnen SF Deinum hebben we twee vertrouwenscontactpersonen (VCP). De namen van de VCP kun je vinden op de website.
Een vertrouwenscontactpersoon is het aanspreekpunt binnen onze sportvereniging bij klachten over ongewenst gedrag door bestuurders, leden, trainers of andere vrijwilligers.

Taken van de VCP:

 • Eerste opvang bij een melding

· Vervolgstappen bespreken

· Rapporteren aan het bestuur (evt. anoniem)

· Aandacht voor preventie

· Indien nodig, doorverwijzen naar andere instanties

Bij ongewenste situaties binnen de vereniging heeft de melder (dat kan zijn: lid, ouder, begeleider enz.) de mogelijkheid om de VCP in te schakelen. Deze heeft als taak de melder als eerste te woord te staan en samen te beoordelen wat nodig is en indien wenselijk/ nodig door te verwijzen naar de juiste kanalen. Dat kan het bestuur zijn, maar ook de bond. In het geval van strafbare feiten wordt de politie ingeschakeld. Als het incident daarom vraagt, heeft de bond / NOC-NSF (een) vertrouwensperso(o)n(en) beschikbaar om de melder, maar ook verdachte en bestuur te begeleiden.

De website van NOC*NSF geeft hier meer informatie over.
 

Verklaring Omtrent het Gedrag
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een goede mogelijkheid om meer zekerheid te verkrijgen over het verleden van een nieuwe trainer, leider of andere vrijwilliger.

Volgens de definitie is een VOG een verklaring waaruit blijkt dat over de aanvrager bij justitie geen gegevens bekend zijn over evt. eerder gepleegde strafbare feiten, die een risico kunnen vormen voor de functie waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. Het gevolg is dus dat iemand die zich in het verleden strafbaar heeft gemaakt aan ontucht of vergelijkbaar gedrag, voor de verklaring niet in aanmerking zal komen.

Vanuit preventief oogpunt – en conform het beleid van de bonden en NOC*NSF – zal door de SF Deinum aan nieuwe vrijwilligers, die binnen onze vereniging in direct contact met jeugd staan, worden verzocht een VOG te overleggen. Omdat de overheid het belangrijk vindt dat iedere sportvereniging voor haar vrijwilliger een VOG aanvraagt, wordt dit kosteloos aan de vereniging aangeboden. Het aanvragen van een VOG wordt door de vereniging verzorgd.
Ga voor meer informatie naar de website over Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

 

Nieuwe leden en vrijwilligers
Om ervoor te zorgen dat ook nieuwe leden (spelers, trainers / begeleiders of andere vrijwilligers) bekend en vertrouwd zijn met ons beleid t.a.v. een veilig sportklimaat, is dit beleidsdocument gepubliceerd op de website van SF Deinum.
Met nieuwe (onbekende) trainers / coaches / leiders kunnen kennismakingsgesprekken worden gevoerd om zicht te krijgen op wie ze zijn en hun motivatie. Net als bij de andere trainers en begeleiders, zal ook bij nieuwe trainers en vaste coaches / leiders een VOG worden gevraagd. En waar nodig, zal ook worden gevraagd naar referenties.

 

Tenslotte
SF Deinum hoopt met dit document een bijdrage te leveren aan een veilig sportklimaat, zowel preventief als door het vastleggen van maatregelen.
Wij vinden het belangrijk dat ouders hun jeugd met een gerust gevoel achter kunnen laten bij onze begeleiders.

 


 
 

Contactgegevens VCP's

Els Hiemstra
06 42377286
vcp.els@sfdeinum.nl

of

Willeke van der Plas
06 46297839
vcp.willeke@sfdeinum.nl
 
© SF Deinum, 2018
Privacy Statement
It Holt 17 - 9033 WH Deinum
klik
HIER voor onze contactgegevens
Terug naar boven