Afmelden

Waar?

Liever niet natuurlijk, maar afmelden kan. Doe daarvoor het volgende; 

Stuur een mail naar je eigen sportafdeling: 

korfbal@sfdeinum.nl
voetbal@sfdeinum.nl
kaatsen@sfdeinum.nl
volleybal@sfdeinum.nl
nijntje@sfdeinum.nl
gymnastiek@sfdeinum.nl
jazzdance@sfdeinum.nl.

Stuur een cc naar:

ledenadministratie@sfdeinum.nl 

Zoals je hiernaast kunt lezen is afmelden mogelijk per half jaar, voor 1 januari of 1 juli. Vergeet niet de opzegtermijn van 4 weken. 
Indien er sprake is van bijzondere omstandigheden of overmacht dan is een tussentijdze opzegging mogelijk. Benoem je motivatie in de mail, het bestuur zal dit dan beoordelen. 

Afmelden? Dit zijn de regels.

Over afmelden als lid van een van onze afdelingen of vereniging zeggen onze statuten het volgende; 

Statuen SF Deinum (zoals bekrachtigd op 30 juni 2016)
Einde lidmaatschap, Artikel 9.
1. Het lidmaatschap van de omnivereniging eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de omnivereniging;
d. door ontzetting (royement), als bepaald in artikel 7 lid 5.
2. a. Opzegging namens de omnivereniging geschiedt door het algemeen bestuur ten aanzien van algemene leden en door het betreffende afdelingsbestuur ten aanzien van onder zijn afdeling ressorterende leden.
b. Opzegging namens de omnivereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, voorzover deze krachtens deze statuten worden gesteld, of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de omnivereniging of de betreffende afdeling niet nakomt.
c. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de omnivereniging kan slechts schriftelijk geschieden bij de penningmeester van de omnivereniging tegen één juli of één januari van ieder jaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.
d. Een opzegging in strijd met het onder c bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum, waartegen was opgezegd.
3. Wanneer echter van de omnivereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang worden opgezegd.
4. Een opzegging als bedoeld in artikel 6 lid 5 dient te geschieden binnen een maand nadat het bedoelde besluit aan het lid is bekend geworden of is medegedeeld.
5. Wanneer een lid als lid van een sportbond wordt geroyeerd, dan wel door een sportbond definitief wordt uitgesloten van het deelnemen aan wedstrijden, of het uitoefenen van functies, zal het betreffende afdelingsbestuur het lid met onmiddellijke ingang opzeggen. Het bepaalde in lid 6 is in dat geval van toepassing.
6. Behalve in geval van ontzetting, of opzegging door het algemeen bestuur eindigt het lidmaatschap van de omnivereniging niet als het lid uit andere hoofde lid van de omnivereniging blijft.
7. Een lid dat heeft opgezegd wordt geacht nog lid te zijn tot ten hoogste één januari of één juli volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang hij niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de omnivereniging of één van haar afdelingen, of zolang enige aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen rechten uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijn in
beroep te gaan.

 
© SF Deinum, 2018
Privacy Statement
It Holt 17 - 9033 WH Deinum
klik
HIER voor onze contactgegevens
Terug naar boven