Historie

De skiednis fan de hast 100-jierrige feriening sil de kommende jierren wiidweidich beskreaun wurde en dellein wurde yn in boek of oar dokumint. Dat in doarpsferiening in ieufeest belibbet is op himsels al bysûnder genôch. De oantallen keatsers dy't wille belibbe hawwe oan it spul en sa as doarpsgenoaten meiïnoar de tiid trochkeatst hawwe - of faaks even fergetten binne - is it neamen mear as wurdich. Fansels moat stil stien wurde by de prestaasjes fan keatsers dy't de feriening even yn 't sintsjes set hawwe. Of moatte dy keatsers beneamd wurde dy't by it grutte publyk ek bekend wurden binne. Keatsers sa as PC-kening Hein Zijlstra (grut wurden op 't doarp) Sake Saakstra (doarpsgenoat yn syn gloarjetiid) of de Blessumer Lammert Postma (jierrenlang haadklasser).
 

Hjirûnder is yntegraal opnommen in yntervieu dat foarsitter/keatsskriuwer Jelle Bangma hâlden hat mei Hein Zijlstra.
 

PC eindigt in prachtige zege van partuur Hein Zijlstra
Trio Hotse Schuil in enerverende finale met 5-5 6-6 verslagen

 

Franeker - Een koning of koningin ziet men zelden huilen. Gekroonde hoofden moeten onder alle omstandigheden hun emoties bedwingen. Duizende mensen hebben gisteren een jonge koning zien huilen. Het was de 18-jarige veehouderszoon Hein Zijlstra uit Deinum. (...) Het ongelooflijke was gebeurd. De jonge Deinumer bracht met een niet verwachte prestatie zijn partuur op de eerste plaats. Het applaus daverde langs het bolwerk toen Zijlstra door sterke mannen omhoog werd gehesen en als een koning van het veld werd gedragen.
(út: de Friesche Koerier, 5 aug. 1965)

© SF Deinum, 2018
Privacy Statement
It Holt 17 - 9033 WH Deinum
klik
HIER voor onze contactgegevens
Terug naar boven